Product Tag - thiết bị thẩm định nhiệt độ eval flex